Misja i statut

Misja

Naszą misją jest promowanie idei praw zwierząt i weganizmu, tj. postawy etycznej i stylu życia oznaczających świadome wykluczenie (na tyle, na ile to realne i racjonalne) produktów odzwierzęcych – a zatem minimalizację udziału w eksploatowaniu zwierząt. Jesteśmy głęboko przekonani, że zwierzętom pozaludzkim, istotom zdolnym do odczuwania m.in. bólu, strachu, radości czy przyjemności, należą się opieka i szacunek.

Najwięcej uwagi poświęcamy tym zwierzętom, o których najłatwiej jest zapomnieć, a które na ogromną skalę wyzyskiwane są przez przemysł spożywczy i odzieżowy. Nasze wysiłki koncentrujemy na działaniach edukacyjnych i promocyjnych – organizujemy spotkania i happeningi, opracowujemy i dystrybuujemy materiały informacyjne. Chcemy pozytywnie wpływać na los zwierząt pozaludzkich – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio przez promowanie pewnych wzorców i postaw. Argumentując na rzecz zwierząt, zawsze przestrzegamy standardów uczciwości i rzetelności – opieramy się na badaniach naukowych, w tym medycynie opartej na dowodach, z dystansem podchodzimy zaś do nieudokumentowanych „rewelacji” czy dowodów anegdotycznych.

Statut

ROZDZIAŁ I – Przepisy ogólne

§ 1. Stowarzyszenie Empatia zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.
§ 2. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
§ 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 4. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
§ 5. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne w celu prowadzenia działalności na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska, w tym głównie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i ludzi oraz ochrony ich praw.
§ 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków, może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
§ 7. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współdziała z innymi organizacjami o podobnym profilu działania, a także osobami fizycznymi w kraju i za granicą. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania, a także może wchodzić w skład federacji takich organizacji.
§ 8. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak według zatwierdzonych wzorów, na ogólnych zasadach prawnych.

ROZDZIAŁ II – Cele i środki działania

§ 9. Celami Stowarzyszenia są:

 1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz ochrony ich praw.
 2. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 3. Działania w sferze ekologii oraz zachowania, ochrony i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego.
 4. Ochrona i promocja zdrowia.
 5. Działalność kulturalna.
 6. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 7. Działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 8. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 9. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

§ 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie ogólnopolskich kampanii tematycznych, przeprowadzanych w sferach: informacyjnej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, oraz kulturalnej i interwencyjnej.
 2. Bieżące interwencje w przypadku niehumanitarnego i niezgodnego z ich naturą traktowania zwierząt i ludzi, reakcję na wydarzenia związane z takim traktowaniem poprzez ich nagłaśnianie, wydawanie publicznych oświadczeń w tych sprawach i czynny protest w ramach obowiązującego prawa.
 3. Tworzenie i propagowanie, w tym poprzez przykład własny, modelu kultury, światopoglądu i sposobu życia wolnego od okrucieństwa, przemocy, destrukcji, szowinizmu i zobojętnienia, w szczególności weganizmu, a także zdrowego stylu życia.
 4. Wspieranie schronisk dla zwierząt oraz wspieranie osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, organizowanie zbiórki pieniędzy i darów na ich rzecz, oraz pozyskiwanie sponsorów dla ich działań, a także dla działań Stowarzyszenia.

§ 11. Poprzez działalność w sferze informacyjnej Stowarzyszenie rozumie:

 1. Prowadzenie własnego ośrodka informacji i doradztwa.
 2. Organizowanie internetowych stron, baz danych i list dyskusyjnych w Internecie.
 3. Przekazywanie informacji mediom i poprzez media (prasa, radio, telewizja, Internet) w celu zwracania uwagi opinii publicznej na sprawy związane z celami Stowarzyszenia i inne dla niego istotne.
 4. Tworzenie i rozprowadzanie wydawnictw papierowych i elektronicznych.
 5. Organizowanie prelekcji, odczytów, konferencji, spotkań i sondaży publicznych.
 6. Organizowanie stoisk na targach, festiwalach i innych imprezach publicznych.
 7. Organizowanie wieców, pikiet, demonstracji, protestów i marszów, zgodnych z obowiązującym prawem.
 8. Przekazywanie treści zgodnych ze Statutem w ramach reklamy zewnętrznej i wewnętrznej.
 9. Zbieranie i organizowanie w postaci archiwum materiałów dotyczących ochrony zwierząt i ekologii (książki, czasopisma, zdjęcia, wycinki prasowe, prace artystyczne, filmy video, nagrania, wydawnictwa elektroniczne i inne) i udostępnianie ich zainteresowanym.

§ 12. Poprzez działalność w sferze edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, Stowarzyszenie rozumie:

 1. Działalność wydawniczą i poligraficzną – tworzenie i rozprowadzanie własnych wydawnictw, a także innych wydawnictw zgodnych ze Statutem, za zgodą ich właściciela.
 2. Prowadzenie zajęć, warsztatów, prelekcji, odczytów, szkoleń i konferencji z zakresu edukacji humanitarnej i ekologicznej, we wszystkich typach szkół i przedszkoli, dla innych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, urzędów samorządowych i państwowych, a także dla osób prywatnych.
 3. Organizację i prowadzenie biblioteki i wypożyczalni materiałów o treści zgodnej z celami Stowarzyszenia.
 4. Prowadzenie interdyscyplinarnych studiów i badań.
 5. Tworzenie banków informacji o działaniach społecznych, naukowych i gospodarczych oraz technologiach służących poszanowaniu praw człowieka i zwierząt, a także ochronie środowiska.
 6. Propagowanie technologii, metod produkcji i produktów, które pozostają w zgodzie z poszanowaniem praw ludzi i zwierząt, a także z zasadami działania ekologicznego.

§ 13. Poprzez działalność kulturalną Stowarzyszenie rozumie:

 1. Organizowanie tematycznych konkursów plastycznych, literackich i muzycznych dla dorosłych i młodzieży.
 2. Organizowanie imprez kulturalnych, takich jak: koncerty, festiwale, wystawy, happeningi, aukcje dzieł sztuki i innych przedmiotów.
 3. Patronat nad wydarzeniami kulturalnymi.
 4. Wspieranie i opiekę nad przedsięwzięciami kulturalnymi i twórcami wykazującymi postawę proekologiczną i humanitarną wobec ludzi i zwierząt.

§ 14. Poprzez działalność interwencyjną Stowarzyszenie rozumie:

 1. Organizowanie i szkolenie siatki inspektorów na terenie całego kraju, działających wyłącznie za zgodą władz Stowarzyszenia i w ramach ustalonych przez Zarząd, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Dokonywanie przez inspektorów, w zgodzie z obowiązującym prawem, interwencji i inspekcji w miejscach, gdzie naruszane są prawa zwierząt i ludzi, zasady humanitarnego postępowania wobec nich, a także zasady postępowania zgodnego z wymogami ekologii.
 3. Współpraca z mediami, w zakresie informowania o takich przypadkach i przekazywania oświadczeń w tych sprawach.
 4. Organizowanie czynnego protestu w postaci wieców, pikiet, marszów, demonstracji i innych form zgodnych z obowiązującym prawem.
 5. Redagowanie petycji, zbieranie podpisów pod nimi i przekazywanie ich właściwym organom państwowym, organizacjom i firmom.
 6. Dokumentowanie przypadków naruszania prawa zwierząt i ludzi, zasad humanitarnego postępowania wobec nich, a także zasad postępowania zgodnego z wymogami ekologii.
 7. Współpraca z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w przypadkach zgodnych z celami Stowarzyszenia, udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w zakresie ochrony zwierząt oraz środowisko naturalne.
 8. Występowanie do właściwych – wg kompetencji – władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do: usunięcia zaistniałego łamania ustawy o ochronie zwierząt, usunięcia zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód.
 9. Składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony zwierząt, przyrody i zdrowia ludności.
 10. Zapobieganie marnotrawstwu surowców oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu i utylizacji odpadów.
 11. Zapobieganie międzynarodowemu handlowi odpadami.
 12. Sprawdzanie i zgodne z prawem wymuszanie rzetelności producentów w zakresie oznakowania i reklamy produktów.

ROZDZIAŁ III – Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§ 15. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. Członków zwyczajnych. 2. Członków wspierających. 3. Członków honorowych.
§ 16. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel polski, jak i cudzoziemiec, niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski – pod warunkiem akceptacji statutu Stowarzyszenia.
§ 17. Młodzież w wieku 16 -18 lat ma pełne prawa członkowskie w Stowarzyszeniu pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów, jednakże we władzach większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 18. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia, po opłaceniu składki członkowskiej za pozostałe miesiące roku kalendarzowego. Dla podjęcia przez Zarząd decyzji wymagana jest rekomendacja trzech członków zwyczajnych.
§ 19. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia, po opłaceniu składki członkowskiej za pozostałe miesiące roku kalendarzowego.
Członkiem wspierającym może zostać:
a) każda pełnoletnia osoba fizyczna, krajowa bądź zagraniczna, niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
b) każda osoba prawna, krajowa bądź zagraniczna,
która zadeklarowała pisemnie stałą lub wydatną pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.
Osoba prawna, będąca członkiem wspierającym, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela..
§ 20. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub swoją działalnością propaguje cele dla których powołane jest Stowarzyszenie.
§ 21. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek trzech członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 22. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia. 2. Korzystania z majątku, dorobku i innych form działalności Stowarzyszenia na ogólnie przyjętych zasadach. 3. Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 5. Rekomendacji nowych członków zwyczajnych. 6. Wnioskowania o utworzenie oddziału.
§ 23. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek: 1. Udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów. 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 3. Regularnego opłacania składek.
§ 24. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 25. Członek stowarzyszenia nie mogący uczestniczyć w głosowaniu może upoważnić pisemnie pełnoletnią osobę trzecią do oddania głosu w jego imieniu. Osoba ta nie musi być członkiem stowarzyszenia.
§ 26. Członkostwo wygasa na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia z ewidencji członków z powodu niezapłacenia składki członkowskiej do 31 marca roku kalendarzowego, za który płacona jest składka członkowska. Skreślenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Wykluczenia przez Zarząd z powodu naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.
 4. Śmierci członka lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 27. Zarząd niezwłocznie poinformuje skreśloną osobę o wygaśnięciu jej członkostwa. Od uchwały o skreśleniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV – Władze Stowarzyszenia

§ 28. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 29. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 30. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad walnego Zebrania zwyczajnego ustala Zarząd i podaje do wiadomości członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§ 31. Jeżeli w podanym terminie na zwyczajne Walne Zebranie Członków przybędzie mniej niż połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd ustala drugi termin Walnego Zebrania Członków, który podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. W drugim terminie zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się bez względu na ilość przybyłych członków.
§ 32. Walne Zebranie nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Jeżeli Zarząd, pomimo złożonego wniosku, nie zwoła walnego zebrania, może je zwołać Komisja Rewizyjna.
§ 33. Termin i miejsce obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd (lub odpowiednio Komisja Rewizyjna) podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 34. Jeżeli w podanym terminie na nadzwyczajne Walne Zebranie Członków przybędzie mniej niż połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd (lub odpowiednio Komisja Rewizyjna) ustala drugi termin Zebrania, który może być ustalony bezpośrednio po pierwszym terminie. W drugim terminie nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się bez względu na ilość przybyłych członków.
§ 35. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne lub tajne, jeśli zażąda tego co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
§ 36. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapadają większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
§ 37. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków. Jednak decyzje dotyczące wyboru władz Stowarzyszenia oraz uchwały w sprawie zmiany statutu i uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapaść może jedynie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 38. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Podejmowanie uchwał o zadaniach i programie Stowarzyszenia.
 2. Wybór i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Zatwierdzanie listy członków Rady Programowej.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 8. Uchwalanie zmian statutu.
 9. Podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 39. Uchwały wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a głosowanie jest jawne lub tajne, jeśli zażąda tego co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu mówią inaczej.
§ 40. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej lub Rady Programowej nie mogą być członkami Zarządu.
§ 41. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 42. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę we władzach Stowarzyszenia.
§ 43. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 do 5 osób, w tym prezesa.
§ 44. W skład Zarządu mogą wchodzić jedynie członkowie zwyczajni stowarzyszenia. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogły być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 45. Pierwszy skład Zarządu powołuje zebranie założycielskie.
§ 46. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Jeśli ktoś z członków Zarządu ustąpi w czasie trwania kadencji lub jeśli jego członkostwo w Stowarzyszeniu wygaśnie, Zarząd może dokooptować na to miejsce nowego członka – nie więcej jednak niż 1/3 składu Zarządu. Powyższa zasada nie dotyczy prezesa.
§ 47. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Mogą w nich brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby z Rady Programowej, spośród oraz spoza Stowarzyszenia.
§ 48. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o statut i uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów.
 3. Sporządzanie rocznych planów pracy i budżetu.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 6. Ustalanie składek członkowskich.
 7. Ustalanie listy członków Rady Programowej Stowarzyszenia, oraz uchwalanie regulaminu działania Rady.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 9. Przyjmowanie i skreślanie członków.
 10. Uchwalanie budżetu.
 11. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych Stowarzyszenia.
 12. Powoływanie i odwoływanie pełnomocnika, który kieruje pracą oddziału.

§ 49. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
§ 50. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej żadnego wynagrodzenia, mogą jedynie otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem swej funkcji.

§ 51. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 2 lat. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić jedynie członkowie zwyczajni stowarzyszenia.
§ 52. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołuje zebranie założycielskie.
§ 53. Jeśli ktoś z członków Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji Komisja może dokooptować na to miejsce nowego członka – nie więcej jednak niż jedną osobę w czasie trwania kadencji.
§ 54. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
§ 55. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, a szczególnie działalności finansowej.
 2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
 4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 56. Organem doradczym Stowarzyszenia może być Rada Programowa, w przypadku powołania działająca na podstawie odrębnego regulaminu uchwalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 57. Członkami Rady Programowej mogą być członkowie Stowarzyszenia, jak i osoby spoza Stowarzyszenia.
§ 58. Listę członków Rady Programowej ustala Zarząd, a zatwierdza Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V – Oddziały Stowarzyszenia

§ 59. W miarę potrzeby Zarząd Stowarzyszenia powołuje oddziały regionalne Stowarzyszenia, zwane dalej oddziałami.
§ 60. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.
§ 61. Oddział może utworzyć grupa minimum 3 członków zwyczajnych.
§ 62. Wniosek o utworzenie oddziału zainteresowani członkowie kierują do Zarządu.
§ 63. Zarząd bada i ocenia wniosek, a następnie podejmuje uchwałę o utworzeniu lub odmowie utworzenia oddziału.
§ 64. W uchwale o utworzeniu oddziału Zarząd ustala nazwę oddziału.
§ 65. Oddział używa nazwy utworzonej według wzoru:
Stowarzyszenie “Empatia”, Oddział (Nazwa),
gdzie (Nazwa) oznacza nazwę ustaloną przez Zarząd.
§ 66. Oddziały regionalne mogą używać pieczęci z nazwą oddziału.
§ 67. Do kierowania pracą oddziału Zarząd Stowarzyszenia powołuje pełnomocnika, zwanego dalej kierownikiem oddziału. Do kompetencji Zarządu należy również odwołanie pełnomocnika i powołanie nowego.
§ 68. Oddział realizuje cele statutowe Stowarzyszenia z uwzględnieniem lokalnych potrzeb.
§ 69. Członkami oddziału są wszyscy członkowie Stowarzyszenia zamieszkali na obszarze jego działalności.
§ 70. Osoby działające w oddziale działają na podstawie pełnomocnictwa.
§ 71. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:

 1. Zaprzestania faktycznej działalności przez oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,
 2. Złożenia przez minimum trzech członków zwyczajnych należących do oddziału lub kierownika oddziału wniosku o Rozwiązanie oddziału, gdy Zarząd uzna wniosek za zasadny
 3. Podejmowania przez oddział działalności sprzecznej z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz nadrzędnych.

ROZDZIAŁ VI – Majątek i gospodarka finansowa

§ 72. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:

 1. Składek członkowskich.
 2. Darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 3. Dotacji, ofiarności publicznej i subwencji.
 4. Dochodów z własnej działalności statutowej.
 5. Dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.

§ 73. Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić publiczne zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe Stowarzyszenia, pod warunkiem uzyskania wymaganego zezwolenia.
§ 74. Dochód Stowarzyszenia i cały jego majątek jest w całości przeznaczony do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być dzielony pomiędzy członków.
§ 75. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 76. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 77. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
§ 78. Stowarzyszenie nie może przekazywać na rzecz swoich członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, majątku stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności nie może przekazywać majątku bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
§ 79. Majątek stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 80. Towary i usługi zakupywane przez Stowarzyszenie nie mogą być na mniej korzystnych (dla Stowarzyszenia) zasadach nabywane od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VII – Postanowienia końcowe

§ 81. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na inne cele, które muszą być tożsame bądź zbliżone do celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 82. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.


Pomóż nam działać

Wspieraj Empatię

Darowizna

Podaj kwotę

1procentpodatku

Przekaż